เอกสารที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมสัญญาเช่าซื้อ
(เอกสารจัดไฟแนนซ์)

1. สำหรับ บุคคลธรรมดา

  1. กรณี พนักงานรับเงินเดือน (พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ, แพทย์พยาบาล, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)
   1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
   2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. จำนวน 3 ชุด______สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
   4. จำนวน 1 ชุด______สลิปเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
   5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  2. กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว
   1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน
   2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. จำนวน 3 ชุด______สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
   4. จำนวน 1 ชุด______หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
   5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  3. กรณี ประกอบอาชีพค้าขาย (จดทะเบียน)
   1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน
   2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. จำนวน 3 ชุด______สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
   4. จำนวน 1 ชุด______สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)
   5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  4. กรณี อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ (เช่น อาชีพเกษตรกรชาวไร่ชาวสวน, อาชีพประมง, ขับรถรับจ้าง, พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย, freelance, อาชีพอิสระ, ขายของออนไลน์, PR เป็นต้น)
   1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน
   2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. จำนวน 3 ชุด______สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
   4. จำนวน 1 ชุด______สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) (ใบเสียภาษี)
   5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาใบเสร็จ (ใบเสร็จซื้อสินค้า) / ใบส่งสินค้า
   6. จำนวน 1 ชุด______สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
   7. จำนวน 1 ชุด______สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
   8. จำนวน 1 ชุด______สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาขีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ
   9. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  5. หมายเหตุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ
   1. สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน
   2. สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

2. สำหรับ นิติบุคคล

  1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
  2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  3. จำนวน 1 ชุด______สำเนาหนังสือบริคนธ์สุทธิ / สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  4. จำนวน 1 ชุด______สำเนา ภ.พ.20 , ภ.พ.30
  5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมสัญญาเช่าซื้อ
(เอกสารจัดไฟแนนซ์)

1. สำหรับ บุคคลธรรมดา

กรณี พนักงานรับเงินเดือน (พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ, แพทย์พยาบาล, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
 4. จำนวน 1 ชุด_____สลิปเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
 4. จำนวน 1 ชุด_____หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

กรณี ประกอบอาชีพค้าขาย (จดทะเบียน)

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
 4. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

กรณี อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ (เช่น อาชีพเกษตรกรชาวไร่ชาวสวน, อาชีพประมง, ขับรถรับจ้าง, พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย, freelance, อาชีพอิสระ, ขายของออนไลน์, PR เป็นต้น)

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
 4. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) (ใบเสียภาษี)
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาใบเสร็จ (ใบเสร็จซื้อสินค้า) / ใบส่งสินค้า
 6. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
 7. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
 8. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาขีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ
 9. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

หมายเหตุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ

 1. สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน
 2. สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

2. สำหรับ นิติบุคคล

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาหนังสือบริคนธ์สุทธิ / สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 4. จำนวน 1 ชุด_____สำเนา ภ.พ.20 , ภ.พ.30
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 6 เดือน