1. ใบเสร็จจ่ายค่ามัดจำป้ายแดง ยอด 2,800 บาท
2. ป้ายแดง และ เล่มแดง

3. สำเนาเล่มบัญชีธนาคาร หน้าที่มีเลขที่บัญชีอยู่ *ต้องเป็นชื่อของผู้ซื้อเท่านั้น
4. สำเนาบัตรประชาชน / passport กรณีลูกค้าต่างชาติ

1. ใบเสร็จจ่ายค่ามัดจำป้ายแดง ยอด 2,800 บาท
2. ป้ายแดง และ เล่มแดง

3. สำเนาเล่มบัญชีธนาคาร หน้าที่มีเลขที่บัญชีอยู่ *ต้องเป็นชื่อของผู้ซื้อเท่านั้น
4. สำเนาบัตรประชาชน / passport กรณีลูกค้าต่างชาติ