นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯและของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านทางการค้าและทางด้านกฎหมาย บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าไว้

บุคลากรทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯและของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านทางการค้าและทางด้านกฎหมาย บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าไว้

บุคลากรทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา